Profil společnosti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.) - jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací.

Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p. doplňují služby spřízněných společností QUALIFORM, a.s. a PAVUS, a.s.

CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. TZÚS Praha, s.p., se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana. Nabízíme certifikaci stanovených i nestanovených výrobků.

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných služeb v oblasti systémů managementu a v dalších souvisejících činnostech.

ZKOUŠENÍ

TZÚS Praha, s.p., disponuje vlastními akreditovanými zkušebními laboratořemi, které můžete nalézt v jednotlivých regionálních pobočkách. Rozsah zkušebních metod kopíruje rozsah působnosti certifikačních orgánů. Výstupy z laboratoří slouží především jako podklad pro certifikaci výrobků, avšak mohou sloužit též jako zkoušky, které ověřují jen určité vlastnosti výrobků v neakreditovaném režimu. Rozsah akreditace je zaměřen především na stavební sektor, který je doplněn službami o.z. ZÚLP České Budějovice zejména v oblasti hraček, výrobků lehkého průmyslu a chemických analýz, a to nejen v oblasti stavebnictví. Mezi speciální služby patří služby akustické laboratoře a speciálního polygonu pro zkoušení výrobků pro dopravní infrastrukturu.

CERTIFIKACE BUDOV

TZÚS Praha, s.p., poskytuje služby v oblasti certifikací budov z pohledu hospodaření s energií v budovách z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Vydává energetické štítky, průkazy, auditní zprávy, provádí termovizní měření, stanovení průvzdušnosti budov, tepelně technické výpočty a další služby v oblasti energetiky budov. Tzv. Zelenou nabídku doplňuje certifikace v systému komplexní kvality k udržitelné výstavbě budov „SBToolCZ“, environmentální prohlášení o produktu (EPD) a hodnocení životního cyklu výrobků (LCA).

MAPA

KONTAKT

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 76
190 00 PRAHA 9
www.tzus.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách