Profil společnosti

Společnost IN-EKO TEAM, s. r. o. byla založena v roce 1995 a od svého založení je zaměřena na vývoj a výrobu speciálních zařízení z nerezavějící oceli, zejména pro čistírny odpadních vod. Naše společnost vyrábí vodohospodářská zařízení, která se používají nejen v komunálních čistírnách odpadních vod, ale i v mnoha odvětvích průmyslu. Základem našeho podnikání je důraz na vysoce kvalitní práci, inovační procesy a komplexní poprodejní služby.

IN-EKO TEAM je firmou s celosvětovou působností a je jedním z nejvýznamnějších výrobců zařízení pro mikrofiltraci na trzích střední a východní Evropy. Všechna nabízená zařízení jsou vlastní výrobky, které si sami navrhujeme a vyvíjíme. Veškeré poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody využíváme k vývoji efektivních a inovačních technologií. V portfoliu zařízení, která vyrábíme, najdete Diskové filtry, Mikrosítové bubnové filtry, Multifunkční zařízení, Česle kruhové prutové, Česle pásové, Česle šroubové přímé a kolmé, Česle lamelové šroubové, Filtr bubnový šroubový, Česle hrubé, Česle hrubé mechanické, Separátory písku pro malé i velké průtoky, Flotační jednotky, Lis šroubový nebo také Dopravník šroubový.
DISKOVÝ FILTR

Diskové filtry jsou ur?eny pro filtraci velkého objemu odpadních vod s nároky na vysokou kvalitu vy?i?t?né vody. Nacházejí uplatn?ní p?i filtraci vody z ?istíren odpodaních vod, v rybích farmách, v potraviná?ském a papírenském pr?myslu a pro recyklaci chladící vody v elektrárnách. V n?kter?ch p?ípadech mohou filtry slou?it rovn?? pro op?tovné získávání cenn?ch látek z procesních vod. V p?ípad? Diskov?ch filtr? je základním filtra?ním prvkem filtra?ní segment pota?en? filtra?ní tkaninou. Voda natékající do vnit?ního prostoru filtra?ního segmentu protéká tkaninou ven, na tkanin? jsou zachytávány jemné ne?istoty. Segmenty jsou upevn?né na diskové h?ídeli, p?i?em? dvanáct segment? tvo?í jeden disk. Po?et disk? ur?uje kapacitu a tedy i velikost filtru. V na?em v?robním portfoliu najdete Diskové filtry se 4, 6, 10, 16, 24, 28 a 30 disky, pr?m?ry disk? 1,7 a 2,2 m s rozsahem filtrace 5 a? 200 ?m. Filtrace probíhá kontinuáln?. Mezi hlavní p?ednosti za?ízení pat?í filtrování velk?ch pr?tok? a? do 750 l/s na jedno za?ízení, vysoká kvalita vy?i?t?né vody a nízké investi?ní a provozní náklady.

MIKROSÍTOVÝ BUBNOVÝ FILTR

Mikrosítové bubnové filtry jsou ideálním řešením pro filtraci vody z čistíren odpadních vod. Filtry dále nacházejí uplatnění při filtraci vody z papírenského a textilního průmyslu, elektráren, tepláren, rybích farem, zoologických zahrad a mnoha dalších provozů. Součástí našich filtrů je také "CLI-CLO" systém, který usnadňuje výměnu filtrační tkaniny, jejíž hustota je již od 20 mikronů. Jeho principem je jednotná nosná mřížka s různou filtrační tkaninou pro všechny velikosti filtrů. Montáž filtrační mřížky lze uskutečnit velmi rychle bez připevňovacích elementů a nářadí. Mezi největší přednosti mikrosítových bubnových filtrů patří podstatné zvýšení kvality vyčištěné vody, malá prostorová náročnost, nízké investiční a provozní náklady, úplná automatizace provozu nebo vysoká odolnost proti opotřebení a poškození. Filtry vyrábíme v šesti základních velikostech a dle jejich umístění je dále dělíme do dvou základních skupin - umístění do betonového kanálu nebo ocelové vany s připojením na potrubí.

MZ_I - Jedná se o nejjednodušší typ zařízení. Shrabky z česlí i sedimenty s těžkými podíly jsou dopravovány do jednoho společného kontejneru. Qmax = 5, 10, 20, 30 l/s.

MZ_II - Tento typ je primárně určen pro čistírny, kde je požadována separace shrabků do jednoho kontejneru a sedimentů (štěrk a písek) do druhého kontejneru, případně i provzdušňování a odebírání tuků. Qmax = 10, 20, 30 l/s.

MZG - Kombinované předčištění se skládá z lapání písku a těžkých podílů, česlí, lisování shrabků a volitelně z lapání a odebírání tuků. Tento koncept obnáší vanu s česlemi, které lze volit Pásové nebo Šroubové příme. Dle druhu zmíněných česlí pak zařízení dále rozdělujeme na MZG_CSP (vybaveno Šroubovými česlemi) a MZG_CP (vybaveno Pásovými česlemi). Qmax = 35 - 260 l/s.

MAPA

KONTAKT

IN-EKO TEAM, s.r.o.
Trnec 1734, 666 03
T: +420 549 415 234
T: +420 775 852 215 – Technická podpora projektů
T: +420 773 757 606 – Servis
E: info@in-eko.cz
I: www.in-eko.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách